บริษัท เลิศไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Posted on 25/06/2018
Rating
0.0

บริษัท เลิศไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนตามโครงสร้างบริษัทเป็น 3,000,000 บาท ในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมางานโครงสร้าง ออกแบบติดตั้งงานไฟฟ้าและงานระบบ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญใน การบริหาร จัดการ งานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามพื้นฐานงานวิศวกรรม

Lerd Thai Engineering Co., Ltd. was registered as a company on 9th of May 2013 with registered capital of 1 million Baht. And incresed registered capital to 3 million Baht in 2017. Operates the business on Structure Electrical and Mechanical Engineering, provided infrastructure installation such as design and installation of electrical system, fire protection system, plumbing and sanitary system , air conditioning and ventilation system .We integrate our design function with construction expertise to product building of exceptional quality and management techniques with to safety upon knowledge in Engineering.

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.