บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จำกัด

Posted on 25/06/2018
Rating
0.0
บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จำกัด

บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จำกัด

CHAIRUNGREUNG KARNPAD CO.,LTD.

บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายชุดเจ้าหน้าที่ ชุดผู้ป่วย รวมไปถึงวัสดุประเภทผ้าที่เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 164/406 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.