บริษัท ไทยเลเบอะ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยเลเบอะ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มต้น ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาท ) โดยให้บริการลูกค้าในด้านแรงงาน (Sub Contract) ประกอบไปด้วยการจัดหาพนักงานเข้าทำงานกับ สถานประกอบการทุกประเภทแรงงาน ตั้งแต่ระดับ บริหารถึงพนักงานในไลน์ผลิต และ พนักงาน ส่วนสำนักงานเป็นหลัก ปัจจุบันเรามีพนักงาน รวมกันทั้งสิ้น 1,093 คน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลเบอะฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซลล์ จำกัด

เป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท ไทยเลเบอะ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มต้น ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาท ) โดยให้บริการลูกค้าในด้านแรงงาน (Sub Contract) ประกอบ ไปด้วยการจัดหาพนักงานเข้าทำงานกับสถานประกอบการ ทุกประเภทแรงงาน ตั้งแต่ระดับบริหารถึงพนักงานในไลน์ผลิต และ พนักงานส่วนสำนักงานเป็นหลัก ปัจจุบันเรามีพนักงาน รวมกันทั้งสิ้น 1,093 คน

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.