Jettarin Engineering Co.,Ltd.

Posted on 12/06/2018
Rating
0.0

บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งโดยจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างโดยนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การประกอบธุรกิจของ บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตะหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐาน วิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจขนาดกลางรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างโรงงาน โกดัง สำเร็จรูป โดยนวัฒกรรมใหม่ที่ทันสมัย

พันธกิจ

ทาง บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญในงานวิจัย และการพัฒนาบุคคลกรเพราะทางเราเชื่อว่า จะช่วยพัฒนาองกรค์ให้มีความยั่งยืน

Write a Review

Click to rate

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business

Claim it now!

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.